Ahad, 20 Februari 2011

pedoman bahasa drpd Dewan Bahasa dan pustaka



 PEDOMAN BAHASA


PRAKATA

Salah satu khidmat yang disediakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka untuk

menyelesaikan masalah bahasa yang dihadapi oleh pengguna bahasa ialah

Khidmat Nasihat Bahasa (KNB).  Melalui KNB pelbagai pertanyaan tentang

bahasa, seperti penggunaan ejaan Rumi dan Jawi yang betul; penggunaan

istilah yang tepat; serta penyemakan tatabahasa boleh dikemukakan oleh

pengguna bahasa.

Untuk terbitan pertama Pedoman Bahasa pada kali ini, kami mencuba

mendedahkan beberapa kekeliruan dan pertanyaan bahasa yang pernah

dikemukakan oleh pengguna bahasa, serta jawapan bagi kekeliruan dan

pertanyaan tersebut.
Pedoman Bahasa merupakan kesinambungan daripada terbitan kami yang
sebelumnya, iaitu risalah Ke Arah Bahasa Melayu yang Berkesan.  Terbitan
pertama ini menjurus kepada 3 bahagian:



 i.  Kekeliruan Ejaan: Yang Dipertua, Yang di-Pertua, Yang

Dipertuan, dan Yang di-Pertuan

ii.  Soal Jawab Masalah Tatabahasa

iii.  Kata dan Makna



Kami berharap, pedoman ini dapat membantu pengguna bahasa

mengurangkan kesalahan penggunaan bahasa.

 

Sekian, terima kasih.


“BAHASA JIWA BANGSA”

“CINTAILAH BAHASA KITA”



(HAJAH ZAITON BINTI AB. RAHMAN)

Ketua Bahagian Pengembangan Bahasa Sektor Awam,

Jabatan Bahasa,

Dewan Bahasa dan Pustaka.







 BAHAGIAN 1

Kekeliruan Ejaan: Yang Dipertua, Yang di-Pertua, 

Yang Dipertuan dan Yang di-Pertuan





Pengguna bahasa Melayu masih lagi keliru mengeja frasa Yang Dipertua,

Yang di-Pertua,  Yang Dipertuan, dan Yang di-Pertuan.  Kekeliruan

ini mungkin disebabkan oleh ketidakselarasan penggunaan frasa tersebut,

terutamanya dalam media cetak seperti akhbar dan majalah. 



Mulai tahun 2000, pihak Dewan Bahasa dan Pustaka melalui Jawatankuasa

Biro Pengaduan Bahasa telah memutuskan untuk menyelaraskan ejaan bagi

frasa tersebut.  Tiga bentuk penulisan yang betul telah diputuskan, iaitu Yang

Dipertua, Yang di-Pertua, dan Yang di-Pertuan, manakala ejaan

Yang Dipertuan dianggap salah.  Penggunaan ketiga-tiga frasa tersebut

adalah khusus untuk jawatan atau pangkat tertentu.



Frasa  Yang Dipertua digunakan khusus untuk ketua bagi sesuatu

organisasi atau pertubuhan, contohnya:



  Yang Dipertua Majlis Perbandaran Kota Bharu

  Yang Dipertua Dewan Perniagaan Cinta Malaysia

  Yang Dipertua Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia



Bagi ketua dalam Dewan Negara, Dewan Rakyat dan Dewan Negeri, frasa

yang digunakan ialah frasa Yang di-Pertua, contohnya:



  Yang di-Pertua Dewan Negara

  Yang di-Pertua Dewan Negeri

  Yang di-Pertua Dewan Rakyat











Frasa Yang di-Pertuan pula digunakan khusus untuk ketua negara dan

ketua negeri, contohnya:





  Yang di-Pertuan Agong

  Yang di-Pertuan Negeri

  Yang di-Pertuan Besar





Penggunaan bentuk ejaan Yang di-Pertuan dan Yang di-Pertuan ini

adalah selaras dengan bentuk yang digunakan secara rasmi oleh Jabatan

Perdana Menteri dan bentuk ini juga telah digunakan dalam Perlembagaan

Persekutuan.











 





























BAHAGIAN 2

Soal Jawab Masalah Tatabahasa



Bahagian Pengembangan Bahasa Sektor Awam, melalui Khidmat Nasihat

Bahasa selalu menerima pelbagai pertanyaan bahasa, seperti tatabahasa

bahasa Melayu.  Antara pertanyaan yang diterima dan jawapan yang telah

diberikan termasuklah:





1.   Adakah panggilan dalam teks ucapan ditulis dengan huruf besar?

        Contohnya:

   Tuan pengerusi majlis, yang berusaha guru besar, 

          guru- guru dan rakan-rakan sekalian…



Jawapan

 

Menurut peraturannya, kata nama am tidak dieja dengan huruf besar

(huruf pertamanya).  Jadi, “Tuan pengerusi majlis, yang

berusaha guru besar, guru-guru dan rakan-rakan”

sepatutnya ditulis dengan huruf kecil.  Walau  bagaimanapun, dalam

teks ucapan, tuan pengerusi majlis dan yang berusaha guru

besar  boleh ditulis dengan huruf besar  (pada pangkalnya sahaja)

kerana kata tersebut dijadikan panggilan khas untuk merujuk

orang tertentu yang berada dalam sesuatu majlis.  Maka,

huruf besar boleh digunakan seperti dalam nama khas untuk kata

Tuan Pengerusi Majlis dan  Yang Berusaha Guru Besar,

kecuali untuk kata guru-guru dan rakan-rakan kerana kata

tersebut ditujukan secara umum kepada yang hadir dalam majlis

tersebut.

 



Tiada ulasan: